Marges i Fronteres

[cat]
Jordi va desenvolupar el projecte Marges i Fronteres en el marc d’INGRÀVID 2013. Vídeo 

Prenent com a referència el fet de caminar com a pràctica estètica, es va proposar dos excursions simultànies, entre Figueres i Perpinyà els dies 5 i 6 d’octubre.

Més

Els caminants anaven uns a l’encontre dels altres per trobar-se a la frontera, enmig del Puig Neulós. Amb aquest acte es volia descartar la línia divisòria, per a considerar-la com a un espai més ampli, capaç de generar oportunitats entre les persones i el territori.

Marges i Fronteres comença a les ciutats de Figueres i Perpinyà. Proposa un encontre entre persones a un espai natural, expandint la idea d’intervenció a l’espai públic urbà, per explorar els espais interludis, tot recreant situacions i rituals, com pot ser el soterrament de 48 bols de fang cru al llarg de tot el recorregut, realitzats per infants. Aquest objecte secular, símbol de la mixtura entre el plat i el got, actua com a mínima representació del fet domèstic, un espai de desig en el context dels èxodes transfronteres. La casa, el niu que es fon amb el camí amb la voluntat de retre un homenatge a totes les persones que van caminar, i que encara caminen entre fronteres per assolir els drets fonamentals de la vida.

Si caminar pot esdevenir un acte transcendent i poètic en si mateix, i el ritual de soterrar els bols també, amb la unió de les dues accions es vol contribuir a una experiència amplificada que enllaci la casa i el camí com a conceptes i sentiments comuns.

Per tal de reflectir simbòlicament la idiosincràsia de les qüestions espacials, socials i polítiques de Figueres i Perpinyà, els bols soterrats a cada costat de la frontera van ser encarregats a infants de la ciutat oposada. El fet que els bols siguin fets per infants li atorga al ritual un sentit desproveït de prejudicis que contribueix a una mirada optimista cap al futur.

[esp]
Jordi desarrolló el proyecto Márgenes y Fronteras en el marco de INGRÀVID 2013. Video 

Tomando como referencia el hecho de andar como práctica estética, se propuso dos excursiones simultáneas, entre Figueres y Perpiñán los días 5 y 6 de octubre.

Más

Los caminantes iban unos al encuentro de los otros para encontrarse en la frontera de los Pirineos, en medio del Puig Neulós. Con este acto se quería descartar la línea divisoria, para considerarla como un espacio más amplio, capaz de generar oportunidades entre las personas y el territorio.

Márgenes y Fronteras comienza en las ciudades de Figueres y Perpiñán. Propone un encuentro entre personas en un espacio natural, expandiendo la idea de intervención en el espacio público urbano, para explorar los espacios interludios, recreando situaciones y rituales, como puede ser el entierro de 48 cuencos de barro crudo a lo largo de todo el recorrido, realizados por niños. Este objeto secular, símbolo de la mixtura entre el plato y el vaso, actúa como mínima representación del hecho doméstico, un espacio de deseo en el contexto de los éxodos transfronterizos. La casa, el nido que se funde con el camino con la voluntad de rendir un homenaje a todas las personas que caminaron, y que todavía caminan entre fronteras para alcanzar los derechos fundamentales de la vida.

Si caminar puede convertirse en un acto trascendente y poético en sí mismo, y el ritual de enterrar los cuencos también, con la unión de las dos acciones se quiere contribuir a una experiencia amplificada que enlace la casa y el camino como conceptos y sentimientos comunes.

Para reflejar simbólicamente la idiosincrasia de las cuestiones espaciales, sociales y políticas de Figueras y Perpiñán, los cuencos enterrados a cada lado de la frontera fueron encargados a niños de la ciudad opuesta. El hecho de que los cuencos sean hechos por niños le otorga al ritual un sentido desprovisto de prejuicios que contribuye a una mirada optimista hacia el futuro.

[en]