Primeres Derives

[cat]
Deriva Mussol engega com a una iniciativa de recerca en processos participatius de l’art en l’espai públic. Es vol dialogar amb l’espai a partir de la seva observació per contribuir en promoure pràctiques que marquin aquesta línia d’investigació.

Més

El marc principal del treball vol situar-se en la relació i el diàleg que s’estableix entre tots els participants del projecte i la ciutat de Vic. Fonamentat en la tradició de les derives a peu, fetes de nit, per la ciutat i el seu entorn, el projecte busca nodrir-se d’aquesta experiència per produir una representació pública el 2 de juny de 2012 que neixi des de la pròpia idiosincràsia del lloc on va destinat i que es manifesti la potencialitat de la que gaudeixen les arts de carrer com a context de dinamització i transformació al servei dels habitants d’un territori.

Deriva Mussol s’organitza amb dos accions diferenciades:
1- DERIVES, caminades a la deriva per Vic i el seu entorn amb la finalitat d’acumular diferents experiències que serveixin per organitzar un contingut que serà explicat en format de representació en l’espai públic.
2- PARLEM, reunions per posar en comú i reflexionar sobre les experiències de les derives amb el visionat d’imatges, vídeos i fent memòria amb escrits i dibuixos damunt d’un mapa.

Amb la col·laboració d’ACVic i La Aula de Teatre de la UVic

[esp]
Deriva Mussol se pone en marcha como una iniciativa de investigación en procesos participativos del arte en el espacio público. Se quiere dialogar con el espacio a partir de su observación para contribuir a promover diversas prácticas que marquen esta línea de

Más

investigación. El marco principal del trabajo quiere situarse en la relación y el diálogo que se establece entre todos los participantes del proyecto y la ciudad de Vic. Fundamentado en la tradición de las derivas a pie, realizadas de noche, por la ciudad y su entorno, el proyecto busca nutrirse de esta experiencia para producir una representación pública el 2 de junio del 2012 que nazca desde la propia idiosincrasia del lugar donde va destinado y que se manifieste la potencialidad de la que gozan las artes de calle como contexto de dinamización y transformación al servicio de los habitantes de un territorio.

Deriva Búho organiza con dos acciones diferenciadas:
1- DERIVAS, caminatas a la deriva por Vic y su entorno con el fin de acumular diferentes experiencias que sirvan para organizar un contenido que será explicado en formato de representación en el espacio público.
2- Parel, reuniones para poner en común y reflexionar sobre las experiencias de las derivas con el visionado de imágenes, vídeos y haciendo memoria con escritos y dibujos sobre un mapa.

Con la colaboración de ACVic y La Aula de Teatro de la UVic

[eng]
Drift Mussol is launched as a research initiative in participatory processes of art in the public space. We want to dialogue with the space based on its observation to contribute to promoting diverse practices that mark this line of

More

investigation. The main framework of the work wants to be in the relationship and dialogue that is established between all the participants of the project and the city of Vic. Based on the tradition of the drifts on foot, carried out at night, by the city and its surroundings, the project seeks to draw on this experience to produce a public representation on June 2, 2012 that is born from the very idiosyncrasy of the place where it is intended and that manifests the potential that the street arts enjoy as a context of dynamism and transformation to service of the inhabitants of a territory.

Deriva Owl organizes with two different actions:
1- DERIVAS, walks adrift by Vic and its surroundings in order to accumulate different experiences that serve to organize a content that will be explained in a representation format in the public space.
2- Parel, meetings to share and reflect on the experiences of the drifts with the viewing of images, videos and making memory with writings and drawings on a map.

With the collaboration of ACVic and La Aula de Teatro de la UVic