Primeres Derives

[cat]
Deriva Mussol engega com a una iniciativa de recerca en processos participatius de l’art en l’espai públic. Es vol dialogar amb l’espai a partir de la seva observació per contribuir en promoure pràctiques que marquin aquesta línia d’investigació.

Més

El marc principal del treball vol situar-se en la relació i el diàleg que s’estableix entre tots els participants del projecte i la ciutat de Vic. Fonamentat en la tradició de les derives a peu, fetes de nit, per la ciutat i el seu entorn, el projecte busca nodrir-se d’aquesta experiència per produir una representació pública el 2 de juny de 2012 que neixi des de la pròpia idiosincràsia del lloc on va destinat i que es manifesti la potencialitat de la que gaudeixen les arts de carrer com a context de dinamització i transformació al servei dels habitants d’un territori.

Deriva Mussol s’organitza amb dos accions diferenciades:
1- DERIVES, caminades a la deriva per Vic i el seu entorn amb la finalitat d’acumular diferents experiències que serveixin per organitzar un contingut que serà explicat en format de representació en l’espai públic.
2- PARLEM, reunions per posar en comú i reflexionar sobre les experiències de les derives amb el visionat d’imatges, vídeos i fent memòria amb escrits i dibuixos damunt d’un mapa.

Amb la col·laboració d’ACVic i La Aula de Teatre de la UVic

[es]
Deriva Mussol se pone en marcha como una iniciativa de investigación en procesos participativos del arte en el espacio público. Se quiere dialogar con el espacio a partir de su observación para contribuir a promover diversas prácticas que marquen esta línea de

Más

investigación. El marco principal del trabajo quiere situarse en la relación y el diálogo que se establece entre todos los participantes del proyecto y la ciudad de Vic. Fundamentado en la tradición de las derivas a pie, realizadas de noche, por la ciudad y su entorno, el proyecto busca nutrirse de esta experiencia para producir una representación pública el 2 de junio del 2012 que nazca desde la propia idiosincrasia del lugar donde va destinado y que se manifieste la potencialidad de la que gozan las artes de calle como contexto de dinamización y transformación al servicio de los habitantes de un territorio.

Deriva Búho organiza con dos acciones diferenciadas:
1- DERIVAS, caminatas a la deriva por Vic y su entorno con el fin de acumular diferentes experiencias que sirvan para organizar un contenido que será explicado en formato de representación en el espacio público.
2- Parel, reuniones para poner en común y reflexionar sobre las experiencias de las derivas con el visionado de imágenes, vídeos y haciendo memoria con escritos y dibujos sobre un mapa.

Con la colaboración de ACVic y La Aula de Teatro de la UVic

[eng]

More