Caminar el Perímetre #Sabadell

[cat]
Fem el perímetre de pobles i ciutats per poder copsar la seva presència i intensitat a partir dels límits que els voregen. L’acció física del caminar ens ofereix nous llenguatges de mesura, observació i anàlisi que entren

Més

en relació en el transcurs de les passes. Caminar el perímetre de Sabadell entre el 12, 13 de març i 9, 10 d’abril de 2016 ens ha permès sentir el batec d’una ciutat que ens era desconeguda i que ara percebem més propera. La companyia d’Anna Recasens, Jordi Torguet i Miquel Casanovas de l’Associació de Veïns de Gràcia ens ha transmès una dimensió històrica i social de la ciutat que en molts punts es pot fer extensiva a la resta de territoris del país però que en molts d’altres li atorguen uns trets identitaris que la caracteritzen i que ara sentim més nostres. Com a bon viatge, l’aprenentatge cultural que ens ha regalat és d’un valor incalculable. Han estat moltes les persones que ens han anat acompanyant i que amb la seva presència ens han regalat una experiència única. Aquests moments de converses, confessions entre desconeguts i complicitats que sorgeixen a les poques hores de caminar plegades no s’obliden.

Les ciutats que caminem tampoc s’obliden. En quatre matins, el vincle emocional i social amb la ciutat s’ha transformat; ja no la veiem igual, ni la sentim, olorem ni escoltem de la mateixa manera. La intuïm diferent de quan encara no havíem pogut acariciar, ni aixecar, les seves vores. I és que recórrer les vores de la ciutat és com aixecar la catifa i veure què s’hi amaga a sota.

Hem pres consciència de la dimensió de la cinquena ciutat més gran de Catalunya i hem pogut observar el perfil del seu rostre amb tot el seu registre d’expressions i amb tots els estats d’ànim que és capaç de transmetre’ns. La perifèria de la ciutat és un espai de contrastos on la riquesa, la pobresa, els desitjos no complerts i l’oblit semblen tenir-hi, per torns, un paper principal. Sabadell ha crescut d’esquena al riu que li va donar l’origen, el Riu Ripoll, el qual nosaltres hem pogut viure com un dels eixos clau per entendre aquesta ciutat.

Els carrers de Sabadell es fonen sovint amb una natura que ens ha regalat bellesa i alguna decepció, un diàleg que ens ha dut a la reflexió de com la intervenció humana en el paisatge pot quedar cosida amb elegància i orgull o amb pedaços i patiment.

Amb aquesta primera aproximació a Sabadell se’ns obren noves possibilitats per seguir endinsant-nos en la ciutat; les caminades ens han dut a pensar en els altres perímetres que s’amaguen darrera els seus carrers, com els que dibuixen cadascun dels barris, per exemple. La nostra idea inicial del perímetre es pot veure doncs transformada en  nous plantejaments i formes de continuar explorant la nostra proposta sense voler entrar en una dinàmica tancada o marcada per fases que caiguin en un protocol de diferents graus de concreció (primer el perímetre exterior, després els barris…).

Caminar el perímetre no es tracta d’un repte on l’objectiu a complir rau en començar en un punt i acabar en el mateix després d’haver fet la volta. Caminar el perímetre vol ser com una melodia pausada que recorre la partitura amb el cos escoltant cadascuna de les notes. És quan ens aturem, observem, conversem entre nosaltres i amb les persones que es creuen en el nostre camí que emergeix aquest batec, l’estètica de tot un poble, de tota una ciutat.

[esp]
Hacemos el perímetro de pueblos y ciudades para poder coger su presencia e intensidad a partir de los límites que los bordean. La acción física del andar nos ofrece nuevos lenguajes de medida, observación y 

Más

análisis que entran en relación en el transcurso de los pasos. Andar el perímetro de Sabadell entre el 12, 13 de marzo y 9, 10 de abril de 2016 nos ha permitido sentir el latido de una ciudad que nos era desconocida y que ahora percibimos más cercana. La compañía de Anna Recasens, Jordi Torguet y Miquel Casanovas de la Asociación de Vecinos de Gràcia nos ha transmitido una dimensión histórica y social de la ciudad que en muchos puntos se puede hacer extensiva al resto de territorios del país pero que en muchos otros le otorgan unos perfiles particulares que la caracterizan y que ahora sentimos más nuestras. Como buen viaje, el aprendizaje cultural que nos ha regalado es de un valor incalculable. Han sido muchas las personas que nos han ido acompañante y que con su presencia nos han regalado una experiencia única. Estos momentos de conversaciones, confesiones entre desconocidos y complicidades que surgen a las pocas horas de andar juntos no se olvidan.

Las ciudades que andamos tampoco se olvidan. En cuatro mañanas, el vínculo emocional y social con la ciudad se ha transformado; ya no la vemos igual, ni la sentimos, olemos ni escuchamos del mismo modo. La intuimos diferente de cuando todavía no habíamos podido acariciar, ni levantar, sus bordes. Y es que recorrer los bordes de la ciudad es como levantar la alfombra y ver qué se esconde debajo.

Hemos tomado conciencia de la dimensión de la quinta ciudad más grande de Cataluña y hemos podido observar el perfil de su rostro con todo su registro de expresiones y con todos los estados de ánimo que es capaz de transmitirnos. La periferia de la ciudad es un espacio de contrastes donde la riqueza, la pobreza, los deseos no cumplidos y el olvido parecen tener, por turnos, un papel principal. Sabadell ha crecido de espaldas al río que le dio el origen, el Río Ripoll, el cual nosotros hemos podido vivir como uno de los ejes clave para entender esta ciudad.

Las calles de Sabadell se funden a menudo con una naturaleza que nos ha regalado belleza y alguna decepción, un diálogo que nos ha llevado a la reflexión de como la intervención humana en el paisaje puede quedar cosida con elegancia y orgullo o con parches y sufrimiento.

Con esta primera aproximación a Sabadell se nos abren nuevas posibilidades para seguir adentrándonos en la ciudad; las caminatas nos han llevado a pensar en otros perímetros que se esconden detrás de sus calles, como los que dibujan cada uno de los barrios, por ejemplo. Nuestra idea inicial del perímetro se puede ver pues transformada en  nuevos planteamientos y formas de continuar explorando nuestra propuesta sin querer entrar en una dinámica cerrada o marcada por fases que caigan en un protocolo de diferentes grados de concreción (primero el perímetro exterior, después los barrios…).

Andar el perímetro no se trata de un reto donde el objetivo por cumplir sea el empezar en un punto y acabar en el mismo después de haber hecho la vuelta. Andar el perímetro quiere ser como una melodía pausada que recorre la partitura con el cuerpo escuchando cada una de las notas. Es cuando nos paramos, observamos, conversamos entre nosotros y con las personas que se cruzan en nuestro camino que emerge este latido, la estética de todo un pueblo, de toda una ciudad.

[eng]

More