Mirar lluny

[cat]
El 4 d’abril de 2019 vam voler convidar als i les participants del Congrés en Salut Integrada Cohehre a pujar el petit turó de l’Ausoneta, un nom que s’origina a partir del diminutiu d’Ausona, antiga denominació de la comarca d’Osona, lloc de l’esdeveniment.

Més

Pujar dalt del turó ens va permetre comprendre la nostra posició dins del mapa i relacionar-nos amb el paisatge a partir de converses espontànies que van anar emergint entorn la història, la tradició i la cultura del territori que ens acollia. Mirar lluny per gaudir del sentiment de prendre distància.

[esp]
El 4 de abril de 2019 quisimos invitar a los y las participantes del Congreso en Salud Integrada Cohehre a subir la pequeña colina del Ausoneta, un nombre que se origina a partir del diminutivo de Ausona, antigua denominación de la comarca de Osona, lugar

Más

del evento.

Subir a la colina nos permitió comprender nuestra posición dentro del mapa y relacionarnos con el paisaje a partir de conversaciones espontáneas que fueron emergiendo entorno la historia, la tradición y la cultura del territorio que nos acogía. Mirar lejos para disfrutar del sentimiento de tomar distancia.

[eng]
On Thursday April the 4th, we invited delegates from Cohehre Integrated Care Conference 2019 to walk up a small hill 30 minutes away from the main conference venue. Our proposal: to enjoy a  hightened yet situated perspective of the event after a whole day

More

of intensive activity and discussion.

The hill is known after the name of Ausoneta, a name that can be translated as “little Ausona”, being Ausona the old name for Osona, the current name of the region where delegates had been meeting for the last days. 

Once up the hill, we enjoyed the landscape surrounding us, learning about where we were and understanding our position in the map from a situated perspective that led us to conversations on history, tradition, and culture.